Postępowanie awansowe - HABILITACJE

dr Bogusław Furmann

Jednotematyczny cykl publikacji:
Eksperymentalne wyznaczanie energii, struktury nadsuptelnej i przesunięć izotopowych poziomów elektronowych jako klucz do analizy efektów ekranowania elektronów zewnętrznych, relaksacji rdzenia i obliczania funkcji rozkładu energii w atomach lekkich lantanowców

Monothematic series of papers:
Experimental determination of the energy, hyperfine structure and isotope shifts of the electronic levels as the key for analysis of the effects of screening of the outer electrons and core relaxation, as well as calculation of partition function in atoms of light lanthanides

Harmonogram
przebiegu postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, prowadzonego przez Radę Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Data Etapy postępowania
22.04.2014 wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
22.05.2014 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RW FT)
22.05.2014 wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RW FT)
05.06.2014 powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
01.12.2014 podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
11.12.2014 podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RW FT)

Recenzenci:
prof. dr hab. Zdzisław Błaszczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu recenzja
prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie recenzja
prof. dr hab. Józef Szudy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzja

Dokumentacja w postępowaniu habilitacyjnym dr. Bogusława Furmanna:
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała komisji
uchwała RW 11.12.2014