Informator dla studentów dyplomantów WFT

|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] > >>|


dr inż. Wojciech Koczorowski

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Powierzchni i Nanotechnologii

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
W naszym laboratorium prowadzone są szeroko pojęte badania związane z fizyką powierzchni i techniką Ultra Wysokiej Próżni (UHV). Podstawowymi metodami pomiarowymi są techniki Skaningowej Mikroskopii Próbnikowej w warunkach powietrznych i próżniowych. Pozwalają one na analizowanie powierzchni materiałów i nanostruktur z punktu widzenia właściwości fizycznych i struktury atomowej. Badane układy i systemy są wybierane pod kątem aktualnych i ważnych dla rozwoju nanoelektroniki aplikacji.

Zaawansowane pomiary z wykorzystaniem ultra-wysoko próżniowego Skaningowego Mikroskopu Tunelowego (STM) pozwalają na badania powierzchniowe z atomową zdolnością rozdzielczą na powierzchniach przewodzących i półprzewodnikowych, wraz z ich funkcjonalizacją na poziomie atomowym. Funkcjonalizacja prowadzona może być poprzez osadzanie kontrolowanej ilości atomów, a także molekuł. Pozwala to na określenie: preferowanych miejsc adsorpcyjnych, mechanizmu wzrostu ultra cienkich warstw, badanie procesów powstawania nano-struktur o unikalnych właściwościach fizycznych, oraz analizę zmian właściwości fizycznych wywołanych preparatyką termiczną. W ramach pracowni możliwe jest:

 • opracowywanie i doskonalenie metod uzyskiwania atomowo czystych powierzchni metalicznych i półprzewodnikowych z wykorzystaniem: łupania, wygrzewania w warunkach UHV i działa jonowego;
 • charakteryzacja ww. powierzchni;
 • modyfikacja powierzchni poprzez: osadzanie warstw atomów lub molekuł;
 • badanie wpływ dowolnej metody modyfikacji realizowanej zewnętrznie (ex-situ) jak np.: wodorowanie, utlenianie, obróbka mechaniczna etc. na właściwości topologiczne powierzchni.

Aktualnie w związku z posiadaną współpracą naukową możliwe jest także wykonywanie badań związanych z modyfikacją powierzchni (także cienkich warstw) metodami litografii optycznej, elektronowej i zogniskowanej wiązki jonów, wraz z charakteryzacją metodami: mikroskopii konfokalnej oraz Skaningowej Mikroskopii Elektronowej. Co pozwala na zwiększenie możliwości preparacyjnych oraz charakteryzacji o dodatkowe, nowoczesne techniki. Przykładowym zastosowaniem jest tworzenie struktur powierzchniowych, które mogą posłużyć jak mikro sensory, czy układy elektroniczne.

Nabyte doświadczenie zawodowe pozwala także na prowadzenie prac dyplomowych związanych z projektowaniem i eksploatacją urządzeń ultra wysoko próżniowych w oparciu o komercyjnie dostępne produkty, bądź stosowanie własnych, oryginalnych rozwiązań.


prof. dr hab. Maria Kozielska

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Molekularnej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Dorobek naukowy obejmuje badania metod uczenia się, środowiska studiowania i nauczania technicznego na poziomie akademickim, przy wspomagającym wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Wymienić tu można realizację dydaktycznych badań empirycznych, analizę jakościową oraz analizę statystyczną ich wyników w zakresie stylów nauczania, stylów uczenia się i ich związków z osiągnięciami dydaktycznymi studentów. Badania dotyczą również technologii informacyjnych, jako potencjalnego narzędzia optymalizacji kształcenia, pozwalającego na respektowanie indywidualnego środowiska oraz stylów uczenia się i nauczania w projektowaniu i realizacji procesu studiowania na kierunkach technicznych.

Prowadzone są również prace w zakresie projektowania, konstruowania i sprawdzania zastosowania w praktyce narzędzi komputerowych wykorzystywanych do analizy statystycznej wyników dydaktycznych badań eksperymentalnych.

Uwaga:
Przykładowe prace inżynierskie zrealizowane w zakresie powyższej problematyki pod moim kierunkiem dotyczyły: zaprojektowania, konstrukcji i sprawdzania poprawności działania w praktyce narzędzi komputerowych służących do:

 1. identyfikowania preferencji sensorycznych uczących się w sposób indywidualny i grupowy,
 2. przeprowadzania analizy wyników badań eksperymentalnych i ich interpretacji za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji metodą Anova,
 3. przeprowadzania analizy wyników badań eksperymentalnych i ich interpretacji za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji metodą Anova i testu porównań wielokrotnych Turkeya,
 4. przeprowadzania analizy wyników badań eksperymentalnych i ich interpretacji za pomocą metody Duncana,
 5. prowadzenia statystycznych analiz: stopnia trudności, mocy dyskryminacyjnej i wskaźnika rzetelności zadań – problemów z fizyki, służących poprawnemu ich doborowi do oceny osiągnięć dydaktycznych studentów.

Prace inżynierskie planowane na rok akademicki 2016/2017:
Zaprojektowanie, konstrukcja i sprawdzenie poprawności działania w praktyce narzędzi komputerowych służących do:

 1. analizy statystycznej wyników badań eksperymentalnych podstawowymi metodami statystycznymi – wartości średnie, odchylenie standardowe, testy istotności, test zgodności Pearsona, statystyka chi kwadrat χ2, gęstość funkcji losowej, itd.
 2. analizy statystycznej wartości współczynników siły związku między badanymi cechami.


dr Krzysztof Łapsa

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Spektroskopii Optycznej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Jako opiekun I Pracowni Fizycznej WFT proponuję tematykę prac inżynierskich związaną z dydaktyką fizyki. Celem pracowni specjalistycznej będzie przygotowanie studenta (studentki) do samodzielnego zaprojektowania i wykonania układu eksperymentalnego wykorzystywanego w przyszłości w I Pracowni Fizycznej. Student (studentka) pozna teorię dotyczącą badanego zagadnienia oraz niezbędne techniki pomiarowe. Pracownia specjalistyczna zostanie zakończona pracą przejściową, w której zostanie zawarty wstępny projekt planowanego układu eksperymentalnego. W trakcie 7 semestru powstanie ostateczny projekt i zostanie wykonany układ eksperymentalny (prace mechaniczne zostaną wykonane w warsztacie WFT).

Uwaga:
Ze względu na to, że oferowane tematy prac dyplomowych dotyczą dydaktyki fizyki raczej nie będzie możliwości ich kontynuowania na studiach II stopnia. Wybór tematów związanych z I Pracownią Fizyczną sugeruję więc studentom ETI oraz FT, którzy nie zamierzają kontynuować nauki na II stopniu studiów na WFT.


dr inż. Jarosław Makowiecki

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Mikro- i Nanostruktur

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
W pracy naukowej zajmuję się badaniem struktur wytwarzanych ze związków organicznych. Prace badawcze mają charakter zarówno poznawczy (np.: badania przeciwutleniaczy, błon biologicznych), jak i aplikacyjny (pod kątem zastosowania w optoelektronice molekularnej). Zajmuję się zarówno wytwarzaniem struktur organicznych (przy użyciu technik Langmuira i Langmuira-Blodgett, spin-coatingu) oraz ich charakteryzacją. W tym celu wykorzystuję szeroki wachlarz technik, m.in. spektroskopia stało- i zmiennoczasowa, badania wydajności kwantowej luminescencji oraz mikroskopia sił atomowych.|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] > >>|