Informator dla studentów dyplomantów WFT

|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] > >>|


dr hab. Tomasz Martyński, prof. nadzw. PP

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Mikro- i Nanostruktur

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Działalność naukowa związana jest z nanotechnologią molekularną, to jest z wytwarzaniem i charakteryzacją struktur utworzonych wieloma technikami. Nanometryczne warstwy wytwarzane są techniką Langmuira, Langmuira-Blodgett, rozwirowania (spin-coating) i termicznego naparowania w wysokiej próżni. Stosowane materiały to barwniki charakteryzujące się dużą wydajnością kwantową fluorescencji, związki ciekłokrystaliczne i nieorganiczne nanocząstki magnetyczne. Wszystkie stosowane materiały mają duży potencjał aplikacyjny w elektronice molekularnej. Prowadzone są próby uzyskania wydajnych diod elektroluminescencyjnych z aktywnymi warstwami organicznymi oraz cienkowarstwowych układów z separacją faz wykazujących właściwości laserujące. Do charakteryzacji wytworzonych struktur stosowane są metody spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej w zakresie widzialnym światła, pomiary czasów życia i wydajności kwantowych fluorescencji, mikroskopia optyczna (POM i BAM) oraz sond skanujących (AFM). Rozwijane są metody pomiarów właściwości elektrycznych warstw organicznych.

Odrębną tematyką jest wytwarzanie i charakteryzowanie cewek indukcyjnych do indukcyjnego grzania w kooperacji z firmami produkującymi sprzęt AGD. W ramach tej tematyki wykonywane są również symulacje komputerowe za pomocą pakietów typu COMSOL.

Uwaga:
Silną stroną grupy badawczej jest konstrukcja nowych precyzyjnych przyrządów pomiarowych, udoskonalanie aparatury pomiarowej i wzbogacanie jej w unikatowe akcesoria.


dr inż. Anna Modlińska

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Mikro- i Nanostruktur

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Tematyka proponowanej pracy inżynierskiej na kierunku ETI związana będzie z wybranym ćwiczeniem wchodzącym w skład II Pracowni Fizycznej.

Podstawowym zadaniem dyplomanta będzie zapoznanie się z danym ćwiczeniem poprzez samodzielne wykonanie pomiarów i analizę danych. Obserwacja praktycznego zastosowania odpowiednich zagadnień fizycznych umożliwi ich lepsze zrozumienie. To natomiast będzie pomocne przy wykonaniu przejrzystego i zrozumiałego opisu zjawisk fizycznych badanych w danym ćwiczeniu.

Celem pracy inżynierskiej będzie zebranie ciekawych materiałów dydaktycznych dotyczących danego zagadnienia oraz wykonanie plakatu, który będzie służył, jako pomoc naukowa w ramach II Pracowni Fizycznej.


dr inż. Ariadna Nowicka

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Spektroskopii Optycznej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
W swojej działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim badaniami spektroskopowymi (Ramana oraz Brillouina) różnych materiałów m.in. nanokompozytowych polimerowych (otrzymywanych metodą fotopolimeryzacji), materiałów węglowych czy substancji farmaceutycznych.


dr inż. Marek Nowicki

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Powierzchni i Nanotechnologii

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Podstawowy nurt badawczy: badania wytrzymałościowe i mikroskopowe polimerów i kompozytów polimerowych w tym: badania efektów starzeniowych, optymalizacja składu i procesów wytwarzania kompozytów.

Poboczne nurty badawcze: mikroskopowe i nanomechaniczne analizy materiału biologicznego (roślinnego, zwierzęcego, ludzkiego), analizy mikroskopowe wszelkiego rodzaju nano- i mikroobiektów, analiza cienkich warstw.

Używana aparatura: mikroskop sił atomowych (AFM) z wieloma trybami pracy, nanoindenter, nanozrywarka, skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) z mikroanalizatorem rentgenowskim (EDS, WDS, EBSD), konfokalne mikroskopy optyczne, mikroskopy optyczne (w tym polaryzacyjne).

Uwaga:
Pomiary w ramach prac prowadzone będą w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii ( www.wczt.pl), w którym jestem osobą odpowiedzialną za pracę Centrum Badań Materiałowych oraz Regionalnego Laboratorium Aparaturowego.


prof. dr hab. Piotr Pierański

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Obliczeniowej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Najistotniejszą częścią badań naukowych prowadzonych w naszym zakładzie jest fizyka węzłów. Tematyka prac wykonywanych w ramach pracowni specjalistycznej dotyczyć będzie tej właśnie dziedziny. W chwili obecnej proponuję następujący temat możliwy do realizacji przez dwie osoby: „Niestabilności pojawiające się w procesie zaciskania węzłów zawiązanych na linie elastycznej”. Wyobraźmy sobie wielokrotny supeł (multiple overhand knot) zawiązany luźno na żyłce rybackiej:


Jego kształt zmienia się, gdy węzeł zaciskamy ciągnąc za końce żyłki. W pewnym momencie widzimy, jak konformacja węzła gwałtownie się zmienia przyjmując inny kształt:


Celem prowadzonych prac będzie rejestracja tego procesu (jedna praca) i jego symulacja numeryczna (druga praca).|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] > >>|