Informator dla studentów dyplomantów WFT

|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] > >>|


dr Gustaw Szawioła

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:

 1. Kontekst, cel i zakres badań
  Osnowę zainteresowań stanowią fizyczne zjawiska rezonansowego oddziaływania prostych systemów kwantowych z promieniowaniem laserowym lub radiowym (mikrofalowym). Rezonans na poziomie kwantowym obecny jest w systemach: kwantowej metrologii i obrazowania (we wzorcach czasu i częstości, magnetometrach, sensorach), kwantowego przetwarzania i przesyłania informacji. Istotnym elementem prowadzonych prac jest konstrukcja instrumentów i układów eksperymentalnych, (demonstracyjnych, pomiarowych), łączących elementy fotoniki, elektroniki, mechaniki precyzyjnej oraz komputerowego wspomagania eksperymentu.
 2. Przedmiot badań
  Rezonansowa kontrola stanów i procesów systemów kwantowych: atomów, jonów, magnetycznej polaryzacji jąder atomowych, izolowanych sztucznych atomów.
 3. Metodyka badań
  • Selektywna laserowo indukowana fluorescencja (LIF - ang.: laser induced fluorescence).
  • Magnetyczny rezonans z optyczną detekcją (ODMR - ang.: optically detected magnetic resonance).
  • Wykorzystanie nieklasycznych stanów światła laserowego, np.: wirów optycznych, oraz metod kontroli polaryzacji światła.
  • Proste symulacje i obliczenia wspomagające projekty inżynierskie oraz eksperyment.
 4. Narzędzia
  • Lasery półprzewodnikowe o pracy ciągłej.
  • Syntezator mikrofal i częstości radiowych.
  • Kwadrupolowa i planarna pułapka Paula wraz z układami sterowania i ultrawysokiej próżni.
  • Elementy i urządzenia: fotoniczne (światłowody i elementy światłowodowe, elementy optyczne, polaryzatory, retardery-płytki fazowe, holograficzne konwertery modów); optoelektroniczne (fotopowielacze, matryce diod lawinowych (MPPC), chłodzona kamera CCD), elektroniczne (komputerowe karty pomiarowe).

Uwaga:
Staramy się kierować zasadą: non multa sed multum - nie wiele a dogłębnie.
I stopień (studia inżynierskie) Pracownia specjalistyczna przygotowuje do rozwiązania prostego problemu o charakterze stricte inżynieryjnym, rozwiązywanego w trakcie pracy dyplomowej. W zależności od predyspozycji, może on obejmować projekt układu pomiarowego, opracowanie oprogramowania lub budowę elementu układu do demonstracji lub ilościowej charakterystyki kwantowego efektu fizycznego. Jednocześnie student asystuje w pracach w laboratorium naukowym.
II stopień (studia magisterskie) Stosownie do kompetencji, student włączany jest w realizację różnych zadań realizowanych w laboratorium naukowym jednostki LM. Praca magisterska może mieć formę: analizy realizowalności zadania badawczego; wykonania zadania doświadczalnego; analizy danych eksperymentalnych dla określonych modeli teoretycznych.


dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. nadzw. PP

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Spektroskopii Optycznej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:

Tematyka proponowanych ofert pracowni specjalistycznej dotyczyć będzie badań z zakresu charakteryzacji nowej klasy materiałów węglowych na bazie grafenu i struktur diamentowych (cienkowarstwowe struktury nano i mikrodiamentowe do zastosowań m.in. jako sensory).

Inny obszar badań związany będzie z interdyscyplinarnymi badaniami w zakresie badania materiałów biologicznych i biomedycznych (tkanki, leki, implanty) oraz szeroką gamą materiałów opartych na strukturach polimerowych.

Podstawową techniką pomiarową stosowaną w proponowanych badaniach w ramach pracowni specjalistycznej i pracy dyplomowej będzie spektroskopia Ramana (mikroskopia ramanowska) oraz dodatkowo mikroskopia AFM (mikroskop sił atomowych) i spektroskopia absorpcyjno-emisyjna.

Uwaga:
Osoba zainteresowana tematyką powinna wykazać się znajomością podstawowych zagadnień dotyczących fizyki molekularnej oraz fizyki fazy skondensowanej. Mile widziana zdolność do czytania literatury angielskojęzycznej.


dr Izabela Szyperska

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Molekularnej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:

Projektowanie i/lub przebudowa ćwiczeń laboratoryjnych w ramach II pracowni fizycznej.


dr hab. Eryk Wolarz, prof. nadzw. PP

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Mikro- i Nanostruktur

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:


Rys. 1. Proces wylewania warstwy (A. Adamski, Rozprawa doktorska, WFT PP 2014)


Rys. 2. Komora stanowiska do wytwarzania warstw (A. Adamski, Rozprawa doktorska, WFT PP 2014)

Technika wylewania strefowego pozwala w sposób kontrolowany wytwarzać warstwy organiczne o grubościach od kilkudziesięciu nanometrów do kilkudziesięciu mikrometrów na różnych podłożach stałych. Technika ta polega na osadzaniu molekuł o małej masie molowej lub polimerów na poruszającym się ruchem jednostajnym podłożu. W procesie wytwarzania warstw stosuje się roztwory osadzanych związków w lotnych rozpuszczalnikach tworzących stabilny menisk na stałym podłożu. Roztwór jest doprowadzany do menisku za pomocą odpowiedniej dyszy szczelinowej. Wytrącające się na granicy menisku molekuły organiczne mają tendencję do samoorganizacji na podłożu w różnego typu struktury.
Wytwarzane warstwy mogą być badane metodami mikroskopii polaryzacyjnej (PM) i mikroskopii sił atomowych (AFM) (morfologia warstw), spektroskopii absorpcyjnej (EAS) i fluorescencyjnej (FS) w zakresie UV-Vis (właściwości spektralne związków w warstwach). Ponadto, warstwy mogą być badane metodami rozpraszania Ramana (RSS) (drgania wewnątrzmolekularne) oraz szerokokątowego rozpraszania promieniowania X (WAXS) (struktura krystaliczna). Istnieje możliwość badania charakteru przewodnictwa elektrycznego w wytworzonych warstwach organicznych.

Uwaga:
Istnieje możliwość realizacji prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] > >>|