Pomoc materialna - stypendia

Informacje

Studenci/Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w następującej formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
  • zapomogi.

Stypendia przyznawane są na jeden semestr.

W Politechnice Poznańskiej tryb i formę przyznawania pomocy materialnej określają:

  • Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/22/2016) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej wraz z załącznikami oraz
  • Zarządzenie Nr 23 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/23/2016) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej wraz z załącznikami.
Stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 przyznawane jest na podstawie dochodu z 2016 roku w rodzinie studenta. W semestrze letnim, termin składania wniosków o stypendia z pomocy materialnej upływa 05.03.2018 r - dotyczy nowych wniosków oraz wniosków studentów, przyjętych na II stopień studiów.

W semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.

W przypadku wniosków niekompletnych lub złożonych i uzupełnionych po terminie są one rozpatrywane do wyczerpania środków przeznaczonych na pomoc materialną. Student może nabyć prawo do stypendium od miesiąca następnego bezpośrednio po miesiącu, w którym złożył kompletny wniosek.

Wnioski o zapomogi mogą być składane na bieżąco, jeśli student lub doktorant z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej szczegóły

Na stronie głównej PP w zakładce DLA STUDENTÓW - FINANSE I STYPENDIA - STYPENDIA - POMOC MATERIALNA - POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW zostanie opublikowana stosowna informacja.Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

UWAGA! Stosowne formularze do pobrania tylko on-line

UWAGA: NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE STYPENDIÓW MINISTRA
Informujemy, że ukazały się nowe wytyczne w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów. Wprowadzono zmianę procedur i warunków przyznawania stypendiów ministra oraz rozszerzono i doprecyzowano katalog wybitnych osiągnięć. Informacje na temat składania wniosków na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: szczegóły
Wzory wniosków w formie elektronicznej można pobrać ze strony Ministerstwa, dostępne są na końcu informacji.