Infrastruktura badawcza
katalog ap WIMiFT

Pomieszczenia naukowe i dydaktyczne Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej znajdują się w budynkach BM, CMBiN i hali 22 w Kampusie Piotrowo. Dysponujemy nowoczesnymi salami i laboratoriami dydaktycznymi, które są wyposażone w najnowsze środki audiowizualne. Pracownie specjalistyczne i prace magisterskie realizowane są w laboratoriach naukowych, które posiadają nowoczesną i unikatową aparaturę naukową z komputerowym sterowaniem eksperymentów oraz komputerową rejestracją i analizą danych doświadczalnych. Istniejące laboratoria powstały według własnych projektów i poziomem technologicznym oraz jakością dorównują renomowanym laboratoriom w Europie. Najważniejsze układy badawcze to:

1. Różnorodne układy z przestrajalnymi laserami jednomodowymi, o pracy ciągłej, wykorzystywanymi w spektroskopii laserowej o ultra wysokiej zdolności rozdzielcze

laser barwnikowy o pracy ciągłej
laser barwnikowy o pracy ciągłej

 

2. Układy badawcze stosujące technikę podwójnego rezonansu optyczno-mikrofalowego do badań swobodnych atomów i jonów na potrzeby inżynierii kwantowej i spektroskopii atomowej, w skład których wchodzą:

  • Stanowisko do wytwarzania strumienia swobodnych atomów metali o bardzo wysokiej temperaturze parowania,
Stanowisko do wytwarzania strumienia atomowego
Stanowisko do wytwarzania strumienia atomowego

 

  • stanowisko do badań swobodnych jonów w trójwymiarowych i liniowych pułapkach elektromagnetycznych (pułapkach Paula),
Pułapka Paula o promieniu 2 cm
Pułapka Paula o promieniu 2 cm

3. Skaningowy mikroskop próbnikowy do pracy w ultra wysokiej próżni,

Ultrawysokopróżniowy skaningowy mikroskop próbnikowy (STM/AFM)
Ultrawysokopróżniowy skaningowy mikroskop próbnikowy (STM/AFM)

 

4. Skaningowe mikroskopy tunelowe pracujące w warunkach otoczenia - w temperaturze pokojowej,

5. Układy do pomiarów ramanowskiego i brillouinowskiego rozpraszania światła, w zakresie temperatur: 4,2 K - 600 K,

Spektrometr ramanowskiego rozpraszania światła
Spektrometr ramanowskiego rozpraszania światła

 

Spektrometr brillouinowskiego rozpraszania światła
Spektrometr brillouinowskiego rozpraszania światła

 

6. Nowoczesne spektrometry do rejestracji widm absorpcji, fluorescencji, widm fotoakustycznych i rozdzielnych w czasie widm fototermicznych

7. Urządzenie do otrzymywania warstw Langmuira i Langmuira-Blodgett.

Zestaw do wytwarzania i charakteryzacji molekularnych warstw Langmuira
Zestaw do wytwarzania i charakteryzacji molekularnych warstw Langmuira

 

8. Spektrofluorymetr PerkinElmer LS55 umożliwiający pomiary fluorescencji, fosforescencji, chemi- i bioluminescencji w świetle naturalnym i spolaryzowanym w zakresie temperatur 273K - 373K oraz w temperaturze ciekłego azotu

Spektrofluorymetr PerkinElmer LS 55
Spektrofluorymetr PerkinElmer LS 55

 

9. Dyfraktometr rentgenowski EMPYREAN wraz z bazą danych umożliwiający badania dyfrakcyjne materiałów litych i proszkowych z wykorzystaniem promieni X, obejmujące analizę fazową, ilościową, jakościową, pomiar wielkości kryształów oraz parametrów sieci jak również dyfrakcję nisko kątową SAXS

Dyfraktometr rentgenowski EMPYREAN
Dyfraktometr rentgenowski EMPYREAN

 

10. Elektronowy mikroskop skaningowy ze spektrometrem rentgenowskim EDS - obserwacja mikrostruktury przy dużych powiększeniach, fraktografia przełomów, ocena stanu powierzchni materiałów, dokładne pomiary na obrazach SEM np. bardzo malych odcisków wgłębnika Vickersa, pomiar grubości cienkich warstw powierzchniowych, pomiar ziaren, wydzieleń, mikroporowatości, ocena morfologii wydzieleń, badania składu chemicznego, mikroanaliza jakościowa, ilościowa, liniowy rozkład stężenia pierwiastków, mapki rozkładu stężenia pierwiastków

Elektronowy mikroskop skaningowy Tescan Vega 5135 ze spektrometrem rentgenowskim EDS PGT Prism 200 Avalon
Elektronowy mikroskop skaningowy Tescan Vega 5135 ze spektrometrem rentgenowskim EDS PGT Prism 200 Avalon

 

11. Urządzenie umożliwiające przygotowanie wyprasek z wykorzystaniem zaawansowanych opcji sterowania parametrami procesu grzania indukcyjnego lub impulsowo-plazmowego

Prasa do spiekania na gorąco
Prasa do spiekania na gorąco

 

12. Potencjostat/galwanostat - przyspieszone badania korozyjne w oparciu o krzywe polaryzacji, umożliwia badania kinetyki i mechanizmów korozji elektrochemicznej materiałów metalicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań: korozji ogólnej i wżernej, procesów pasywacji i anodowego roztwarzania

Potencjostat/galwanostat Solartron
Potencjostat/galwanostat Solartron

 

13. Obróbka cieplna w atmosferach ochronnych, cieplno-chemiczna w atmosferach gazowych: borowanie, nawęglanie, azotowanie

Piec do obróbki cieplnej w atmosferach ochronnych oraz do obróbki cieplno-chemicznej LT 15/750/13
Piec do obróbki cieplnej w atmosferach ochronnych oraz do obróbki cieplno-chemicznej LT 15/750/13

 

14. Urządzenie umożliwiające wyznaczenie temperatury zeszklenia, topnienia, krystalizacji, kinetyki utwardzania polimerów

Różnicowy kalorymetr skaningowy TA Instruments
Różnicowy kalorymetr skaningowy TA Instruments