Strategia rozwoju

 

str

 

przyjęta uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
w dniu 16 września 2021 r.

 

MISJA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ jest ściśle związana z misją Politechniki Poznańskiej. Celem jest kształcenie wysokokwalifikowanych specjalistów w szeroko rozumianej inżynierii, w ścisłym związku z badaniami naukowymi, skierowanym na rozwój i adaptacje technologii oraz innowacji, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami gospodarki i społeczeństwa.

W szczególności, misją Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej jest kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w zakresie inżynierii materiałów, nanotechnologii, materiałów funkcjonalnych i biomateriałów, optoelektroniki, symulacji komputerowych struktur i właściwości fizykochemicznych nowej klasy materiałów, inżynierii i metrologii kwantowej oraz szeroko rozumianej edukacji techniczno-informatycznej, zgodnie z potrzebami innowacyjnej gospodarki w kraju i regionie.

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ służy uczestniczeniu Wydziału w realizacji 5 celów strategicznych POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ na lata 2021-2030, następująco sformułowanych:

 1. Wysokiej jakości kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy
 2. Doskonałość naukowa – odkrywanie prawdy i prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie
 3. Umiędzynarodowienie – platforma rozwoju edukacji i badań o globalnym oddziaływaniu
 4. Duży potencjał techniczny i wdrożeniowy prac naukowych i badawczo-rozwojowych szczególnie ważnych społecznie
 5. Uczelnia przyjazna, otwarta na potrzeby otoczenia
 1. Wysoka jakość kształcenia

 

L.p.

CELE SZCZEGÓŁOWE

FORMY DZIAŁANIA (INSTRUMENTY)

1

Ciągłe unowocześnianie
i uatrakcyjnianie studiów na kierunkach w obszarze wiedzy technicznej:

 • Fizyka techniczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Edukacja techniczno – informatyczna
 1. Podniesienie poziomu nauczania.
 2. Systematyczna modyfikacja programów kształcenia zgodnie
  z najnowszą wiedzą oraz potrzebami i oczekiwaniami gospodarczymi i społecznymi.
 3. Wdrażanie studentów do pracy naukowo-badawczej.
 4. Indywidualizacja studiów dla wyróżniających się studentów.

2

Zwiększanie liczby studentów Wydziału

 1. Wspieranie kierunków studiów atrakcyjnych na rynku pracy.
 2. Tworzenie nowych kierunków studiów w miarę potrzeb gospodarki.
 3. Aktywna działalność promocyjna w środowisku młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 4. Monitorowanie środowiska potencjalnych kandydatów na studia oraz rynku pracy absolwentów.
 5. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na stypendia
  dla najlepszych studentów.

3

Zwiększenie liczby doktorantów

 1. Promocja Szkoły Doktorskiej wśród studentów II stopnia kształcenia.
 2. Pozyskiwanie kandydatów spoza Wydziału, w tym z zagranicy.
 3. Pozyskiwanie funduszy na stypendia doktoranckie w ramach projektów badawczych.

4

Poprawa jakości kształcenia

 1. Weryfikacja programu studiów I, II stopnia kształcenia
  oraz zawartości programowej w kontekście efektów kształcenia zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.
 2. Doskonalenie umiejętności kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, tym kształcenia zdalnego i wychowania.
 3. Doskonalenie systemu oceny efektów uczenia się i jakości kształcenia na podstawie ankiet studenckich oraz hospitacji zajęć dydaktycznych.
 4. Wypracowanie systemu promowania i nagradzania aktywności dydaktycznej pracowników.
 5. Dbanie o jakość i dostęp do materiałów dydaktycznych
  dla studentów, z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu.
 6. Systematyczna poprawa infrastruktury dydaktycznej.
 7. Włączenie interesariuszy zewnętrznych w proces przygotowania oferty kształcenia.
 8. Zwiększenie mobilności studentów w ramach programów kierowanych do studentów wszystkich stopni kształcenia.

5

Poprawa atrakcyjności praktyk studenckich

Poszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

6

Prowadzenie studiów podyplomowych

Utrzymanie i rozszerzanie oferty studiów podyplomowych.

7

Tworzenie oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych

Tworzenie stałej bazy zajęć i oferty programowej w języku angielskim.

8

Przyjazny dziekanat

 1. Systematyczne szkolenie pracowników dziekanatuw zakresie procedur administracyjnych i form kontaktów ze studentami.
 2. E-dziekanat – wprowadzenie zwiększenie zakresu spraw, które   można załatwić drogą elektroniczną
 3. Ciągła aktualizacja i poszerzanie treści informacji prezentowanych na stronie internetowej Wydziału.

 

 

 

 

 1. Badania naukowe na najwyższym poziomie

 

L.p.

CELE SZCZEGÓŁOWE

FORMY DZIAŁANIA (INSTRUMENTY)

1

Pozyskanie wysokiej pozycji rankingowej w drodze ewaluacji jednostek naukowych, a w dalszej perspektywie dążenie do osiągnięcia jak najwyższej pozycji (w ramach systemu ewaluacji jednostek naukowych)

 1. Elastyczne reagowanie na zmiany w kryteriach oceny jednostek naukowych.
 2. Wypracowanie i wprowadzenie mechanizmu premiowania publikacji w czasopismach wysoko punktowanych
  (np. wg listy MEiN).
 3. Finansowe i kadrowe wsparcie grup badawczych osiągających najlepsze wyniki naukowe z pozostawieniem swobody
  w wyborze tematyki naukowej.

2

Pozyskiwanie środków na badania naukowe, także z europejskich programów ramowych

 1. Zwiększenie, w algorytmie podziału subwencji
  na jednostki wydziałowe, wagi elementów związanych
  z aktywnością w pozyskiwaniu projektów badawczych.
 2. Wypracowanie metod pomocy w przygotowywaniu wniosków o finansowanie badań.

3

Zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników

 1. Motywowanie pracowników do występowania o zagraniczne stypendia i staże.
 2. Wykorzystywanie umów o współpracy międzynarodowej
  do intensywnej wymiany pracowników i nawiązywania współpracy naukowej.
 3. Wykorzystywanie urlopów naukowych przysługujących pracownikom samodzielnym co 7 lat na badania naukowe
  w kraju i za granicą.

4

Podnoszenie poziomu badań naukowych z udziałem młodej kadry

 

 1. Zachęcanie do udziału w krajowych i zagranicznych stażach naukowych.
 2. Konkursowe przydzielanie projektów w ramach subwencji na działalność statutową jako formy przygotowującej do występowania o projekty badawcze dla młodych naukowców
  w NCN i NCBiR i inne.

5

Nowoczesna i efektywnie wykorzystywana infrastruktura

 1. Aktywne włączenie całej społeczności Wydziału
  w projektowanie nowych laboratoriów z aparaturą specjalistyczną.
 2. Zabieganie o środki inwestycyjne na nową aparaturę
  naukowo – badawczą umożliwiającą prowadzenie badań na najwyższym krajowym i światowym poziomie.

 

 1. Organizacja i zarządzanie Wydziałem

 

L.p.

CELE SZCZEGÓŁOWE

FORMY DZIAŁANIA (INSTRUMENTY)

1

Racjonalizacja struktury zatrudnienia z punktu widzenia działalności dydaktycznej i naukowej

 1. Respektowanie konsekwencji ocen okresowych nauczycieli akademickich, nagradzanie i awansowanie pracowników.
 2. Uelastycznienie zatrudniania starszych wykładowców
  i wykładowców tylko w przypadku konkretnych potrzeb dydaktycznych Wydziału.

2

Tworzenie silnych naukowo

i kadrowo zakładów naukowych, zdolnych
do aplikowania o znaczne środki na badania

 1. Polityka naukowa sprzyjająca w szczególności rozwojowi silnych naukowo zespołów badawczych.
 2. Restrukturyzacja jednostek organizacyjnych wykazujących
  w dłuższym okresie (4-8 lat) brak rozwoju kadry i słabego dorobku naukowego.

3

Zwiększenie efektywności działalności pracowników naukowo technicznych

i administracyjnych

Prowadzenie polityki kadrowej wpływającej na racjonalne zatrudnienie specjalistów inżynieryjno-technicznych oraz pracowników administracyjnych w jednostkach wydziałowych.

4

Utrzymanie zasady samowystarczalności jednostek organizacyjnych zgodnie z uchwalonymi przez Senat PP i Radę Wydziału algorytmami finansowania jednostek

Systemowa ocena efektywności finansowej, badawczej i dydaktycznej Wydziału i poszczególnych jednostek organizacyjnych.

5

Wprowadzenie elastycznego

i racjonalnego systemu zarządzania pomieszczeniami Wydziału

Prowadzenie okresowego audytu celem optymalizacji wykorzystania pomieszczeń dla realizacji zadań badawczych
i dydaktycznych oraz zmniejszania kosztów utrzymania i obsługi tych pomieszczeń.

6

Informatyzacja zarządzania Wydziałem

Upowszechnienie elektronicznego obiegu dokumentów
i przekazywania informacji.

 

Poznań, 16 września 2022 r.