Regulamin porządkowy i przepisy BHP

Regulamin porządkowy i przepisy BHP obowiązujące w Pracowni Fizycznej

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin porządkowy Pracowni Fizycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej określa podstawowe uregulowania formalne, zasady postępowania oraz wymagania BHP podczas korzystania z zasobów laboratoryjnych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, w zakresie postępowania na terenie pomieszczeń oraz w odniesieniu do wyposażenia Pracowni.
 2. Funkcjonowanie Pracowni odbywa się według zasad ustalanych przez jej opiekuna i zatwierdzonych przez Dziekana Wydziału.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pracowni zobowiązane są do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, przepisów ogólnych BHP, p-poż oraz niezakłócania porządku w pomieszczeniach.
 4. Do pomieszczeń Pracowni zabrania się wchodzenia w odzieży wierzchniej, wnoszenia dużych toreb, plecaków, walizek. Odzież wierzchnia (szczególnie mokra), duże bagaże, parasole itp. winny być pozostawione w szatni.
 5. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania w Pracowni posiłków i napojów (pod jakąkolwiek postacią).

Postanowienia szczegółowe

Studenci uczestniczący w ćwiczeniach laboratoryjnych Pracowni Fizycznej narażeni są na porażenie prądem elektrycznym oraz szkodliwe działanie promieniowania laserowego i mikrofalowego. W związku z powyższym studenci zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a w szczególności powinni:

 1. Zapoznać się z umiejscowieniem głównego wyłącznika oraz innych wyłączników umożliwiających natychmiastowe odłączenie stanowisk pracy od źródeł prądu.
 2. Zorganizować stanowisko pracy przed przystąpieniem do pomiarów oraz przestrzegać na nim porządku i czystości.
 3. Zaznajomić się ze specyfikacją sprzętu i urządzeń, przy pomocy których będą wykonywane pomiary.
 4. Podłączać układy pomiarowe do źródła zasilania jedynie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 5. Być gotowym do natychmiastowego wyłączenia źródła zasilania układów podczas wykonywania pomiarów.
 6. Zachować ostrożność przy zmianie zakresów przyrządów pomiarowych - nie należy odłączać zasilania w badanym obwodzie podczas zmiany zakresu pomiarowego.
 7. Wszelkie zmiany konfiguracyjne połączeń elektrycznych w badanym układzie pomiarowym wykonywać wyłącznie po odłączeniu napięcia zasilającego i pod nadzorem prowadzącego ćwiczenia.
 8. Mieć na uwadze zainstalowane w układach kondensatory i zgromadzony w nich potencjał elektryczny, mogący stwarzać zagrożenie porażenia prądem nawet po odłączeniu napięcia zasilającego badany układ.
 9. Uwzględnić wpływ innych stanowisk pracy na bezpieczeństwo przy wykonywaniu pomiarów na swoim stanowisku.
 10. Wykonywać ćwiczenia tylko na stanowisku wskazanym przez prowadzącego zajęcia. Nie wolno używać innego sprzętu niż przydzielony do wykonywania danego ćwiczenia.
 11. Zaniechać samowolnego przechodzenia do innych stanowisk badawczych podczas wykonywania pomiarów.
 12. Podczas przemieszczania się po pracowni zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić sąsiednich stanowisk.
 13. W przypadku porażenia prądem elektrycznym odłączyć poszkodowanego i stanowisko od źródła zasilania i przystąpić do czynności ratunkowych opisanych w odrębnej "instrukcji udzielania pierwszej pomocy".
 14. Bezwzględnie chronić oczy przed promieniowaniem laserowym oraz uważać, aby odbite promieniowanie laserowe nie trafiło w oczy osoby postronnej.
 15. Zachować szczególną ostrożność i nie zbliżać się na odległość mniejszą niż 20 cm od wylotu nadajnika mikrofal (klistronu).
 16. Nadzorować aparaturę przez cały czas wykonywania ćwiczenia.
 17. Informować nauczyciela prowadzącego ćwiczenia o zaistniałym zdarzeniu zagrażającym zdrowiu i życiu. Studenci znajdujący się w pomieszczeniach zagrożonych nie wyznaczeni do akcji ratunkowej, zobowiązani są do bezzwłocznego ich opuszczenia.

Dodatkowe przepisy związane z bezpieczeństwem na I Pracowni Fizycznej w trakcie pandemii (COVID-19)

 1. Wejście do sali laboratoryjnej jest jednoczesną deklaracją o dobrym stanie zdrowia.
 2. Studenci i nauczyciele akademiccy zobowiązani są do dezynfekcji rąk zarówno przed przystąpieniem jak i bezpośrednio po przeprowadzeniu zajęć na I Pracowni Fizycznej.
 3. W trakcie zajęć laboratoryjnych osoby przebywające w sali powinny:
  • nosić maseczki lub przyłbice ochronne
  • w miarę możliwości zachowywać dystans społeczny
  • unikać dotykania ust, nosa i oczu.
 4. Studenci zobowiązani są do minimalizacji przemieszczania się po sali oraz ograniczenia do niezbędnego minimum przedmiotów osobistych znajdujących się na stołach roboczych.
 5. Ćwiczenia laboratoryjne powinny kończyć się 15 minut przed planowanym końcem zajęć w celu zdezynfekowania blatów stołów laboratoryjnych i wywietrzenia sali.
 6. O zakresie przebiegu skróconej formy ćwiczenia decyzję podejmuje prowadzący laboratorium.
 7. Na życzenie prowadzącego zajęcia istnieje możliwość przesyłania przez studentów sprawozdań z ćwiczeń w formie elektronicznej, a następnie ich recenzowania przez prowadzących, w tej samej formie. W tej sytuacji należy sprawozdania archiwizować w postaci elektronicznej przez okres 1 roku