Data dodania

Procedury jakości kształcenia

NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Wydziałowe procedury stosowane do zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej (WIMiFT) Politechniki Poznańskiej (PP) opracowano na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. poz. 1668 z dnia 20 lipca2020, Uchwały Nr 45/2020-2024 Senatu Akademickiego PP z dnia 31 maja 2021 dotyczącej Uczelnianego Systemu Kształcenia oraz zarządzenia JM Rektora PP Nr 21 z dnia 02 czerwca 2021 w sprawie zasięgania opinii studentów, doktorantów na temat procesu kształcenia i absolwentów na temat procesu kształcenia oraz hospitacji zajęć dydaktycznych.


NA JAKICH KIERUNKACH?

Na WIMiFT realizowane są trzy kierunki studiów: Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI), Fizyka Techniczna (FT) i Inżynieria Materiałowa (IM). Programy studiów dla kierunku ETI I i II stopnia zostały zatwierdzone uchwałami Senatu Akademickiego PP Nr 64/2016-2020 z dnia 29 listopada 2017 i 17/2016-2020 z dnia 30 listopada 2016. Dla kierunku FT I i II stopnia program studiów określa Uchwała Nr 65/2016-2020 Senatu Akademickiego PP z dnia 29 listopada 2016. W przypadku kierunku IM dla obydwu stopni kształcenia program studiów został określony w Uchwale Nr 104/2016-2020 Senatu Akademickiego PP z dnia 30 maja 2018. Kierunek ten prowadzony jest na WIMiFT od 1 stycznia 2020.


KTO BIERZE UDZIAŁ W PROCEDURACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WIMiFT PP?

W procedurach zapewnienia jakości kształcenia na WIMiFT udział biorą wszyscy nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów, dziekan oraz prodziekan ds. kształcenia Wydziału. Równolegle na wydziale działają: Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia (WKK), Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK), Wydziałowe Zespoły Zadaniowe ds. Efektów Kształcenia (WZZEK) na poszczególnych kierunkach, Zespół Zadaniowy ds. Absolwentów (ZZA) oraz Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich (WKONA), które także pełnią określone role w wydziałowych procedurach zapewnienia jakości kształcenia.


    PL